Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONLINE.KOLANKO.PL

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego udostępnianego w Serwisie online.kolanko.pl. Powyższą sprzedaż prowadzi KOLANKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 72, 80-209 Chwaszczyno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444476, posługująca się numerem NIP: 5891883008, zwana dalej Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w formie: 1. osobistej – w siedzibie, której adres wskazano powyżej, tj. ul. Oliwska 72m 80-209 Chwaszczyno, 2. pisemnej – na adres siedziby, wskazany powyżej, tj. ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno, 3. elektronicznej – na adres e-mail: sklep.online@kolanko.pl, 4. telefonicznej – pod numerem telefonu: +48 695 490 022.

§ 2 Definicje

Do pojęć stosowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się definicje podane w § 1 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, a ponadto przez pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1. Sklep (Sklep internetowy) – funkcja Serwisu udostępniana pod adresem online.kolanko.pl, za pośrednictwem której Klient może składać zamówienia oraz zawierać ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,

2. Sprzedawca - Kolanko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 72, 80-209 Chwaszczyno, KRS: 0000444476, NIP: 5891883008,

3. Kupujący – jest nim Klient, zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,

4. Cena – jest to cena produktu, na którą składa się cena produktu netto i podatek od towarów i usług; cena Produktu stanowi element Umowy sprzedaży; Cena jest wiążąca od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Od tego momentu Cena Produktu, do zapłaty której zobowiązany jest Kupujący nie ulega zmianie, niezależnie od zmian Ceny w Sklepie internetowym,

5. Należność – stanowi sumę ceny i kwoty dostawy, w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy zakupionego Produktu,

6. Stan magazynu „Dostępny” – informacja dla Kupującego, że dany produkt znajduje się w magazynie Sprzedawcy i możliwe jest jego Zamówienie,

7. Stan magazynu „Niedostępny” – informacja dla Kupującego, że Sprzedawca w danym momencie nie posiada konkretnego Produktu. Kupujący może w takiej sytuacji skierować do Sprzedawcy zapytanie o dany produkt i przewidywany termin jego dostępności.

§ 3 Postanowienia wprowadzające

1. Właścicielem Sklepu i sprzedawanych w nim Produktów jest Sprzedawca.

2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

3. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu Produktów widocznych na stronach Sklepu, których stan w magazynie oznaczono na „Dostępny”.

4. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu internetowego, w szczególności określa warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania przez Strony umowy sprzedaży. Regulamin Sklepu Internetowego stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zawartej przez Strony.

5. W celu korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie przez niego wymogów technicznych. W przypadku nie spełnienia przez Kupującego warunków technicznych określonych w przywołanych postanowieniach, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody bądź niemożność korzystania ze Sklepu.

6. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Ceny podane w Sklepie są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

8. Umowa sprzedaży z Kupującym, w tym także z Konsumentem jest zawierana w języku polskim.

9. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry i specyfikacje techniczne i użytkowe oraz Ceny podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) i nie mogą być poczytywana w razie wątpliwości jako oferta.

§ 4 Składanie Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest kolejno:

a. dokonać wyboru produktu lub produktów będących przedmiotem Zamówienia wraz z określeniem ilości zamawianych Produktów oraz ich rodzaju, w przypadku gdy wybór rodzaju jest możliwy, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. przejść do strony koszyka, poprzez kliknięcie w ikonę koszyka.

c. zweryfikować wybrane Produkty, w szczególności pod względem zamówionej ilości i jakości Produktów,

d. kliknąć przycisk „Idę do kasy”, w celu zakończenia procesu składania Zamówienia,

e. podać swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu/adres e-mail) – dotyczy Kupujących, którzy nie posiadają Konta w Serwisie, albo zalogować się – dotyczy Kupujących, którzy posiadają Konto w Serwisie i do tej pory nie zalogowali się do niego,

f. wybrać sposób i miejsce dostawy Produktu – w przypadku, gdy Kupujący chce odebrać zamówiony Produkt lub Produkty w inny sposób niż osobiście w siedzibie Sprzedawcy,

g. wybrać sposób płatności,

h. dokonać zakupu poprzez uiszczenie pełnej kwoty Zobowiązania, tj. Ceny i ewentualnego kosztu dostawy Produktu, zgodnie z wybraną metodą zapłaty.

2. Złożenie Zamówienia zgodnie z procesem opisanym w ust. 1 nie stanowi momentu zawarcia Umowy sprzedaży, a jedynie złożenie oferty przez Kupującego Sprzedawcy.

3. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 powyżej, Klient otrzyma następujące wiadomości e-mail: a. wiadomość stanowiącą potwierdzenie wpływu Zamówienia do Sklepu internetowego, b. wiadomość potwierdzającą złożone Zamówienie wraz z nadaniem mu odpowiedniego numeru i wszelkimi istotnymi elementami Umowy sprzedaży albo wiadomość anulującą złożone Zamówienie.

4. Moment otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie, tj. wiadomości, o której mowa w części pierwszej ust. 3b powyżej stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem pomiędzy Stronami.

5. W przypadku otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail anulującej złożone Zamówienie, tj. wiadomości, o której mowa w części drugiej ust. 3b powyżej, dochodzi do automatycznego anulowania Zamówienia. W tej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynach odrzucenia jego oferty.

6. Przed otrzymaniem wiadomości e-mail potwierdzającej albo anulującej Zamówienie, tj. jednej z dwóch wiadomości, o których mowa w ust. 3b powyżej, Kupujący może sam anulować zamówienie poprzez Konto Klienta.

7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zrealizowaniu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o zrealizowaniu Zamówienia, Kupujący może odebrać zamówiony Produkt albo Produkty osobiście, w Punkcie Odbioru Sprzedawcy, tj. w Chwaszczynie przy ul. Kaszubska Droga 20, 80-209 Chwaszczyno od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach: od 8:00 do 13:00

3. W przypadku braku możliwości lub chęci osobistego odbioru zamówionego Produktu albo Produktów Kupujący może wybrać jedna z następujących form dostawy:
a. dostawa za pośrednictwem DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa – przewidywany czas dostawy: do 4 dni roboczych od chwili poinformowania Klienta o realizacji Zamówienia w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, koszt: od 19 złotych brutto. Cena dostawy uzależniona jest od rozmiarów, wagi i rodzaju paczki lub palety.

Koszty dostawy:
a. Odbiór osobisty w punkcie: 0zł

b. Paczkomaty: 12zł (do 25kg)

c. Kurier DHL: 20 - 300zł (w zależności od wagi)
- 20zł (standardowa przesyłka do 31kg)
- 50-60zł - paczki długie ok 2m (do 30kg)
- 110zł - półpaleta (do 200kg)
- 290zł - paleta (do 1000kg)

Czas dostawy:
a. Paczkomaty - czas dostawy 1 dzień roboczy od wysyłki
b. Firma kurierska DHL - czas dostawy około 2 dni robocze od wysyłki towaru


4. Koszty dostawy obciążają Kupującego, chyba, że Sprzedawca określi odmiennie, o czym zobowiązuje się poinformować Kupującego w momencie składania przez niego Zamówienia, na stronie „Koszyk”.

5. Zamówiony Produkt albo Produkty mogą zostać doręczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkt lub Produkty szczególnie ciężkie lub trudne w transporcie, koszt dostawy wskazany w ust. 3 może ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie wyraźnie poinformowany w trakcie realizacji Zamówienia w Sklepie internetowym.

7. Kupujący jest zobowiązany wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Produkty :
a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony w ING Bank Śląski S.A., o numerze: 88 1050 1764 1000 0090 3032 8513,
b. płatność za pośrednictwem Serwisu tpay.com Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
c. płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku osobistego odbioru Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

8. Sprzedawca wystawia faktury VAT i paragony fiskalne po realizacji Zamówienia i załącza je do przesyłki albo wręcza Kupującemu, w przypadku odbioru osobistego, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT za zamówiony Produkt albo Produkty, zobowiązany jest wyrazić taką wolę na etapie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie (tzw. „checkbox”) i uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

§ 6 Realizacja Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia polega na jego skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo odbioru osobistego przez Kupującego.

2. Realizacja Zamówienia następuje natychmiast po zawarciu przez Strony Umowy sprzedaży.

3. Czas realizacji Zamówienia w przypadku Produktów dostępnych w magazynie Sprzedawcy wynosi do 3-4 dni roboczych. W przypadku Produktów niedostępnych na zamówienie czas realizacji Zamówienia będzie ustalany indywidualnie.

4. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o zrealizowaniu Zamówienia w formie elektronicznej, zgodnie z § 5 ust. 1.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu albo, w przypadku zamówienia kilku Produktów – od momentu wejścia w posiadanie ostatniego z zamówionych Produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Produktu albo ostatniego z zamówionych Produktów, w przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu.

2. Odstąpienie od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej nie wymaga od Konsumenta podawania jakiejkolwiek przyczyny.

3. W celu odstąpienia od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę, tj. Kolanko Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową, o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, złożonego w formie pisemnej (na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno) lub w formie elektronicznej (na adres e-mail: sklep.online@kolanko.pl).

4. Oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 3 powyżej może zostać złożone przy użyciu wzoru, stanowiącego załącznik A do niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, niezbędne jest wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić mu wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków pieniężnych.

Informujemy, że w przypadku zakupu Farb z mieszalnika, zwrot nie będzie możliwy. Farby mieszalnikowe nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać zakupiony Produkt albo Produkty Kolanko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej w siedzibie, tj. w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 72, 80-209 Chwaszczyno. Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu lub Produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle Produkt lub Produkty przed upływem 14 dni.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem środków pieniężnych do czasu otrzymania doręczonych Konsumentowi Produktów albo Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich albo jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu albo któregokolwiek z Produktów, w przypadku zamówienia więcej niż jednego, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu albo Produktów.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca/Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca/Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca/Usługodawca nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca/Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca/Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje Kupującemu niebędącemu Konsumentem.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt pozbawiony wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Strony zgodnie postanawiają, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, że wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami.

4. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5. W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, Konsument zobowiązany jest zgłosić dostrzeżoną wadę Sprzedawcy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep.online@kolanko.pl.  W zgłoszeniu Konsument zobowiązany jest podać numer Zamówienia, Produkt obciążony wadą oraz wskazać na czym polega zauważona wada oraz w miarę możliwości okoliczności i datę dostrzeżenia wady.

§ 9 Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielonej przez producenta gwarancji, w szczególności o okresie, na jaki zostaje ona udzielona oraz warunkach i sposobie skorzystania z gwarancji, znajdują się w opisie Produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Produktu.

§ 10 Sposoby dochodzenia roszczeń

W celu dochodzenia przez Konsumenta roszczeń wynikających z zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, Konsument jest uprawniony do skorzystania z polubownych sposobów rozstrzygania sporów, wskazanych w § 6 ust. 1-3 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumentów oraz Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Kupującego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 roku.